دوشنبه 19 فروردین‌ماه سال 1387

مستندات دیاگرام متن

مستندات لازم برای تکمیل دیاگرام متن شامل فرمهای لازم برای تشریح موجودیتهای خارجی و شرح خطوط جریان است .

1)     فرم تشریح موجودیتهای خارجی :

 

نام موجودیت

کد موجودیت

شرح موجودیت خارجی

استاد

M2

استاد به شخصی گفته می شود که دارای مدرک تحصیلی مورد تائید دانشگاه بوده و دانشگاه با وی جهت آموزش دانشجویان خود قرارداد بسته باشد .

دانشجو

M1

....

 

همانطور که در بالا مشاهده می کنید در فرم تشریح موجودیتهای خارجی ما تمامی موجودیتهای خود را تعریف می کنیم .

2)     فرم تشریح خطوط جریان داده :

 

از

به

نام خط جریان

شرح خط جریان

مرجع

-

M1

برگه پرسش نامه

برگه ای است که شامل سولاتی در مورد اساتید می باشد و در اختیار دانشجویان قرار می گیرد تا به آن پاسخ دهند .

فرم 1

 

 

 

 

 

 

فرم تشریح خطوط جریان شامل پنج ستون است که توضیح آن به شرح زیر است :

·        از : مبدا خطوط جریان می باشد . اگر مبدا خود سیستم باشد از " - " استفاده می کنیم .

·        به : مقصد خطوط جریان می باشد . اگر مقصد خود سیستم باشد از " - " استفاده می کنیم .

·        نام خط جریان :کلمه یا کلماتی است که بر روی خط جریان نوشته می شود که هدف خط جریان را در دیاگرام متن تشریح می کند .

·        شرح  خط جریان : شرح کامل خط جریان در این ستون نوشته می شود .

·        مرجع : مرجع در واقع شماره فرمی است که در سیستم دستی از آن استفاده می شود . ما در ابتدای تجزیه و تحلیل خود باید تمامی فرمهایی که در سیستم دستی مورد استفاده قرار می گیرد را جمع آوری کرده و آنها را شماره گذاری کنیم .