شنبه 6 مرداد‌ماه سال 1386

درس اول ( سناریو )

تهیه سناریو اولین قدمی است که برای انجام تجزیه و تحلیل سیستم برداشته می شود . در سناریو ما شمای کلی سیستم و نحوه کار را توضیح می دهیم 

دوستان عزیز این سناریو از مجموعه دروس آموزش رشنال روز می باشد که در آن به این نکته اشاره شده که یک سناریو دارای چه بخشهایی باید باشد

Precondition : ( شرایطی که باید ایجاد شود تا Use case فعال شود )

هنگامی که پرسنل جهت مراجعه یا ترک محل کار ورود و خروج می نمایند .

Postcondition : ( شرایطی که بعد از اتمام کار Use case ایجاد می شود )

باید میزان حضور پرسنل در محل کار محاسبه شود .

Goal : ( هدف )

محاسبه میزان عملکرد پرسنل در شرکت پاسارگاد .

Description : ( شرح مختصری از فعالیتهای سیستم )

پرسنل جهت محاسبه میزان عملکرد ، ساعت ورود و خروج خود را ثبت می کنند تا بر اساس آن حقوق و مزایا دریافت کنند .

Main Flow : ( جریان اصلی کار Use case )

1)     پرسنل هنگام مراجعه به محل کار کد پرسنلی خود را در اختیار مسئول قسمت اداری قرار می دهند .

2)     مسئول قسمت اداری به منوی برنامه رفته و ورود پرسنل مورد نظر را ثبت می کند .

3)     پرسنل هنگام ترک محل کار کد پرسنلی خود را دوباره در اختیار مسئول قسمت اداری قرار می دهند .

4)     مسئول قسمت اداری به منوی برنامه رفته و با ورود کد پرسنلی مشخصات + ساعت ورود پرسنل مورد نظر را مشاهده می کنند .

5)     مسئول قسمت اداری ساعت خروج را ثبت و سیستم میزان عملکرد پرسنل در آن روز را محاسبه می نماید .

Altrnative Flow : ( جریان فرعی کار Use case )

1)     امکان دارد پرسنل در یک روز مرخصی ساعتی یا در ماموریت باشد آنگاه دیر تر در محل کار حاضر شود یا اینکه زودتر محل کار را ترک کند

2)     امکان دارد پرسنل در یک روز مرخصی یا در ماموریت روزانه بوده و آن روز به محل کار مراجعه نکند .

فایل PDF در تاریخ 1390/03/14 دوباره آپلود شده

  درس اولpdf فایل